Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa 26.05.2023 10:10 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://zscargo.proebiz.com.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zdôvodnenie Vašej neúčasti v tomto výberovom konaní. Vaše vyjadrenie nám bude prínosom v rámci príprav ďalších výberových konaní.

Bratislava, dňa: 15.05.2023 13:00

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Renata Tkáčová
telefón: +421 432 295 203
e-mail: tkacova.renata@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Krúžok Lo 54609

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks15.00
002.Nástavec pieskovací Lo 99112

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks10.00
003.Sklo pozičného svetla L Lo 301395

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks5.00
004.Kábel prepojovací 270mm ST 5278

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks25.00
005.Puzdro guľové - otočného čapu Lo 319958

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.2
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks2.00
006.Čap ťažný 0-02-7548-012

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.2
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks2.00
007.Ermeto 5 JN13 tesnenie /17

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks10.00
008.Stúpačka roštová Lo 93073

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme inšpekčný certifikát 3.1
Do komentára položky požadujeme uviesť reálny termín dodávky.

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks8.00


Rozdelenie predmetu plnenia sa pripúšťa, uchádzač nemusí predložiť cenovú ponuku na všetky položky predmetu zákazky. V prípade predloženia ekvivalentného riešenia nebude toto ekvivalentné riešenie predmetom hodnotenia ponúk.

Vyhlasovateľ požaduje dodať len originálny predmet obstarávania, ekvivalenty nepripúšťa.

Uchádzač je povinný v prípade, že v predmete výberového konania - e-aukcii sú uvedené informácie v rozpore s platnou právnou úpravou, normami alebo inými technickými údajmi, upozorniť vyhlasovateľa na takúto nezhodu. Po ukončení e-aukcie a po podpise objednávky už nie je možné sa odvolávať na takéto nezhody a navrhovať dodávky náhrad toho, čo ponúkol vo svojej ponuke.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý uchádzač má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Termín dodania v dňoch(rozsah hodnôt)
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2023(text)
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Čestné_prehlásenie.doc

2. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné nákupné podmienky ZSSK CARGO_.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

NÁLEŽITOSTI PONUKY


1. Čestné prehlásenie (tlačivo v prílohe tejto Pozvánky) vyplnené a podpísané je potrebné vložiť ako prílohu v elektronickej podobe do Vašej e-aukčnej siene a to najneskôr do ukončenia vstupného kola.
Ak nebude ponuka doložená uvedeným dokladom, bude uchádzač vylúčený z výberového konania pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA


1. CENA: Cenu uvádzajte za mernú jednotku bez DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s dodaním tovaru, vrátane balného, prebierky materiálu, cla a dopravy do miesta dodania.
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.Z. o cenách.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY: Úhrada faktúry za dodaný tovar bude realizovaná po dodaní tovaru z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej riadneho vystavenia. Uchádzač môže navrhnúť dlhšiu lehotu splatnosti. Vyhlasovateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na dodávku predmetu plnenia.

3. KRITÉRIUM HODNOTENIA: Najnižšia jednotková cena za položku v EUR bez DPH.

4. REALIZÁCIA DODÁVOK: Predmet zákazky bude dodávaný na základe priebežne predkladaných objednávok - kúpnych zmlúv. Predpokladané množstvo nie je záväzné, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu, úpravu.

5. MIESTO DODANIA: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Distribučný sklad Žilina.

6. SÚČASŤOU PREDMETU PLNENIA JE: : preberací protokol - dodací list, ktorý bude obsahovať pomenovanie tovaru vrátane typového označenia výrobku, množstvo a číslo materiálu (evidenčné číslo vedené v skladovej evidencii ZSSK CARGO), pečiatku preberajúceho skladu. Podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar, dátum prevzatia a číslo objednávky.
Súčasťou dodávky má byť aj inšpekčný certifikát. Typ inšpekčného certifikátu je bližšie špecifikovaný pri položkách predmetu zákazky.

7.1 Odborná spôsobilosť dodávateľa.
Uchádzač musí byť držiteľom platného Potvrdenia odbornej spôsobilosti dodávateľa vydaného ZSSK CARGO.

Informácie ohľadom potvrdenia o odbornej spôsobilosti získate na adrese:
Kontaktné adresy ohľadom potvrdenia odbornej spôsobilosti:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Úsek služieb ŽKV
Ing. Peter Novák
Tomášikova 28B, 820 01 Bratislava
Tel.: 00421 2 2029 5930
Mobil.: 00421 903 207 679
e-mail: novak.peter@zscargo.sk


http://www.zscargo.sk/sluzby/udrzba-a-oprava-zeleznicnych-kolajovych-vozidiel/odborna-sposobilost-dodavatelov


TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, TECHNICKÉ POŽIADAVKY : Uchádzač je povinný zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/certifikáty/licencie a iné doklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (napr. zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie predmetu zákazky.


Uchádzač je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady príslušnú technickú dokumentáciu ( vrátane príslušných technických výkresov) ako aj právo na použitie tejto dokumentácie pre dodávku predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ neposkytuje výkresovú dokumentáciu.


8. PLATNOSŤ PONUKY: Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2023


9. KOMUNIKÁCIA: Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačom výberového konania bude prebiehať výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej aukčnej siene. Vyhlasovateľ nesmie zasahovať do priebehu e-aukcie a/alebo nesmie vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov - a to ani na požiadanie uchádzača.

10. AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY:Objednávka - návrh kúpnej zmluvy bude zaslaná uchádzačovi elektronicky z e-mailovej adresy vyhlasovateľa. Uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť automatickú notifikáciu o prijatí objednávky, a to do termínu 24 hodín po prijatí objednávky od vyhlasovateľa. E-mailová notifikácia o prijatí objednávky musí byť odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná formou odpovede na e-mail („Re“). V prípade výpadku automatickej notifikácie je uchádzač povinný potvrdiť prijatie objednávky vygenerovaným náhradným e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná a to najneskôr do ďalšieho pracovného dňa.
Uchádzač po prijatí objednávky ju potvrdí oprávnenou osobou uchádzača tým spôsobom, že na vytlačenej objednávke ju okrem podpisu potvrdí aj pečiatkou a scan takto potvrdenej objednávky odošle na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná.

11. PRÁVA VYHLASOVATEĽA:Vyhlasovateľ (ZSSK CARGO) si vyhradzuje právo:
a) zmeniť podmienky výberového konania alebo výberové konanie zrušiť;
b) odmietnuť všetky ponuky a ukončiť výberové konanie bez výberu ponuky, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
c) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk;
d) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach výberového konania, vylúčiť ponuku z výberového konania, z predloženej ponuky neplynulú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
e) vylúčiť z výberového konania ponuku/návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto podmienkach výberového konania;
f) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať uchádzača opätovne na rokovanie a/alebo na predloženie
aktualizovanej cenovej ponuky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
g) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača,
môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení výberového konania umiestnil
ako ďalší v poradí, víťazovi výberového konania nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
h) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní;
i) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve, v takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie
j) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý si v rámci predchádzajúcich alebo existujúcich zmluvných vzťahov s vyhlasovateľom neplnil svoje záväzky riadne a včas alebo ktorý má voči vyhlasovateľovi peňažné záväzky po lehote splatnosti.

12. OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzač súhlasí so všeobecnými nákupnými podmienkami ZSSK CARGO, ktoré tvoria prílohu tejto Pozvánky.
Ukončením tohto výberového konania sa ponuka predložená uchádzačom stáva neodvolateľnou.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
15.05.2023 13:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk a požadovaných dokladov, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 26.05.2023 10:00 do 26.05.2023 10:10 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
26.05.2023 10:10 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 10 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom nadol). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.10 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Prípadné technické problémy na strane uchádzača nebudú vyhlasovateľom považované za dôvod na pridanie ďalšieho súťažného kola ani zrušenia aukcie. Vyhlasovateľ doporučuje uchádzačom zabezpečiť si náhradné pripojenie.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Renata Tkáčová
telefón: +421 432 295 203
e-mail: tkacova.renata@zscargo.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Renata Tkáčová
telefón: +421 432 295 203
e-mail: tkacova.renata@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ND žkv - elektrická a motorová časť - čap, krúžok, nástavec, sklo pozičného svetla, kábel prepojovací, tesnenie,stupačka

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 sekúnd.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Uchádzači v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.