Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na dopyt, ktorý prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 21.10.2019 10:30 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Vašu ponuku môžete zadávať až do 24.10.2019 12:00.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet, kritériá a Pravidlá elektronických aukcií PROebiz.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zdôvodnenie Vašej neúčasti v tomto výberovom konaní. Vaše vyjadrenie nám bude prínosom v rámci príprav ďalších výberových konaní.

Bratislava, dňa: 21.10.2019 10:30

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Alexandra Piklerová
telefón: +421 220 295 758
email: piklerova.alexandra@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Deratizácia kancelárskych priestorov

Bližšia špecifikácia položky:
Deratizácia kancelárskych priestorov v RD Leopoldov, Štúrovo a OV Nové Zámky podľa priloženej tabuľky.
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Bazalová - 0903 405 086

Prílohy:
[ Deratizácia_kancelárskych_priestorov_v_objektoch_SSM_Bratislava.XLS ]
m2652.12
002.Deratizácia ostatných priestorov

Bližšia špecifikácia položky:
Deratizácia ostatných priestorov v RD Bratislava východ nové depo, RD Bratislava východ staré depo, ÚNS Bratislava, RD Leopoldov, STP Trnava, Štúrovo a OV Nové Zámky podľa priloženej tabuľky.
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Bazalová - 0903 405 086

Prílohy:
[ Deratizácia_ostatných_priestorov_v_objektoch_SSM_Bratislava.XLS ]
m221859.86


Rozdelenie predmetu plnenia sa nepripúšťa, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Uchádzač je povinný v prípade, že v predmete výberového konania - e-dopyte sú uvedené informácie v rozpore s platnou právnou úpravou, normami alebo inými technickými údajmi, upozorniť vyhlasovateľa na takúto nezhodu. Po ukončení e-dopytu a po podpise objednávky už nie je možné sa odvolávať na takéto nezhody a navrhovať dodávky náhrad toho, čo ponúkol vo svojej ponuke.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý uchádzač má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Termín dodania ( v dňoch )1-5
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2019(text)


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné_nákupné__podmienky__ZSSK_CARGO.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA


1. CENA: Cenu uvádzajte za mernú jednotku bez DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s poskytnutím služby vrátane dopravy. Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.Z. o cenách.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY: Úhrada faktúry za poskytnutú službu bude realizovaná po poskytnutí služby z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 60 dní odo dňa jej riadneho vystavenia. Uchádzač môže navrhnúť dlhšiu lehotu splatnosti. Vyhlasovateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na dodávku predmetu plnenia.

3. KRITÉRIUM HODNOTENIA: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

4. REALIZÁCIA DODÁVOK: Predmet zákazky bude dodávaný na základe priebežne predkladaných objednávok - kúpnych zmlúv. Predpokladané množstvo nie je záväzné, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu, úpravu.

5. MIESTO DODANIA: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
objekty pracoviska Bratislava

6. SÚČASŤOU PREDMETU PLNENIA JE: preberací protokol - dodací list, ktorý bude obsahovať pomenovanie poskytnutej služby, pečiatku, podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať doklad o poskytnutej službe, dátum prevzatia a číslo objednávky.

7. PLATNOSŤ PONUKY: Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2019.

8. KOMUNIKÁCIA: Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačom výberového konania bude prebiehať výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej aukčnej siene. Vyhlasovateľ nesmie zasahovať do priebehu e-dopytu a/alebo nesmie vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov, a to ani na požiadanie uchádzača.

9. AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY: Objednávka - návrh kúpnej zmluvy bude zaslaná uchádzačovi elektronicky z e-mailovej adresy vyhlasovateľa. Uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť automatickú notifikáciu o prijatí objednávky, a to do termínu 24 hodín po prijatí objednávky od vyhlasovateľa. E-mailová notifikácia o prijatí objednávky musí byť odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná, formou odpovede na e-mail („Re“). V prípade výpadku automatickej notifikácie je uchádzač povinný potvrdiť prijatie objednávky vygenerovaným náhradným e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná a to najneskôr do ďalšieho pracovného dňa.
Uchádzač po prijatí objednávky ju potvrdí oprávnenou osobou uchádzača tým spôsobom, že na vytlačenej objednávke ju okrem podpisu potvrdí aj pečiatkou a scan takto potvrdenej objednávky odošle na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná.
V prípade, že uchádzač požaduje zaslanie originálu podpísanej objednávky na vyžiadanie mu bude zaslaná.

10. PRÁVA VYHLASOVATEĽA: Vyhlasovateľ (ZSSK CARGO) si vyhradzuje právo:
a) zmeniť podmienky výberového konania alebo výberové konanie zrušiť;
b) odmietnuť všetky ponuky a ukončiť výberové konanie bez výberu ponuky, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
c) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk;
d) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach výberového konania, vylúčiť ponuku z výberového konania, z predloženej ponuky neplynú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
e) vylúčiť z výberového konania ponuku/návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto podmienkach výberového konania;
f) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať uchádzača opätovne na rokovanie a/alebo na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
g) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení výberového konania umiestnil ako ďalší v poradí, víťazovi výberového konania nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
h) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní;
i) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve, v takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.

11. OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzač súhlasí so všeobecnými nákupnými podmienkami ZSSK CARGO, ktoré tvoria prílohu tejto Pozvánky.
Ukončením dopytu sa ponuka predložená uchádzačom stáva neodvolateľnou.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Alexandra Piklerová
telefón: +421 220 295 758
e-mail: piklerova.alexandra@zscargo.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Alexandra Piklerová
telefon: +421 220 295 758
email: piklerova.alexandra@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Deratizácia kancelárskych a ostatných priestorov v objektoch SSM Bratislava

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 20 sekúnd.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.