Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na dopyt, ktorý prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 22.10.2019 09:25 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Vašu ponuku môžete zadávať až do 24.10.2019 10:00.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet, kritériá a Pravidlá elektronických aukcií PROebiz.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zdôvodnenie Vašej neúčasti v tomto výberovom konaní. Vaše vyjadrenie nám bude prínosom v rámci príprav ďalších výberových konaní.

Bratislava, dňa: 22.10.2019 09:25

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Lojdlová Zuzana
telefón: +421 432 293 359
email: lojdlova.zuzana@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Nádstavec dilatačný 3-24-4 4224 03

Bližšia špecifikácia položky:
Požadujeme prebierku materiálu v zmysle Smernice V6, inšpekčný certifikát 3.1.
ks15.00Uchádzač je povinný v prípade, že v predmete výberového konania - e-dopyte sú uvedené informácie v rozpore s platnou právnou úpravou, normami alebo inými technickými údajmi, upozorniť vyhlasovateľa na takúto nezhodu. Po ukončení e-dopytu a po podpise objednávky už nie je možné sa odvolávať na takéto nezhody a navrhovať dodávky náhrad toho, čo ponúkol vo svojej ponuke.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý uchádzač má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Termín dodania ( v dňoch)(rozsah hodnôt)


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné_nákupné__podmienky__ZSSK_CARGO.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA


1. CENA: Cenu uvádzajte za mernú jednotku bez DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s dodaním tovaru, vrátane prebierky materiálu v zmysle Smernice V6,balného, cla a dopravy do miesta dodania.
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.Z. o cenách.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY: Úhrada faktúry za dodaný tovar bude realizovaná po dodaní tovaru z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 60 dní odo dňa jej riadneho vystavenia. Uchádzač môže navrhnúť dlhšiu lehotu splatnosti. Vyhlasovateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na dodávku predmetu plnenia.

3. KRITÉRIUM HODNOTENIA: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH

4. REALIZÁCIA DODÁVOK: Predmet zákazky bude dodávaný na základe priebežne predkladaných objednávok - kúpnych zmlúv. Predpokladané množstvo nie je záväzné, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu, úpravu.

5. MIESTO DODANIA:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Sklad RD Zvolen 1510
Môťovská cesta č.1
960 01 Zvolen

6. SÚČASŤOU PREDMETU PLNENIA JE: inšpekčný certifikát 3.1., preberací protokol - dodací list, ktorý bude obsahovať pomenovanie tovaru vrátane typového označenia výrobku, množstvo a číslo materiálu (evidenčné číslo vedené v skladovej evidencii ZSSK CARGO), pečiatku preberajúceho skladu, podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar, dátum prevzatia a číslo objednávky.

7. PLATNOSŤ PONUKY: Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2020

8. Odborná spôsobilosť

Uchádzač musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti na dodávky materiálov pre ŽKV ZSSK CARGO v zmysle Smernice pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí, ktorá je zverejnená na stránke : https://www.zscargo.sk/sluzby/udrzba-a-oprava-zeleznicnych-kolajovych-vozidiel/odborna-sposobilost-dodavatelov.

9. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, TECHNICKÉ POŽIADAVKY : Uchádzač je povinný zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/certifikáty/licencie a iné doklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR ( napr. Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie predmetu zákazky.

Uchádzač je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady príslušnú technickú dokumentáciu ( vrátane príslušných technických výkresov) ako aj právo na použitie tejto dokumentácie pre dodávku predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ neposkytuje výkresovú dokumentáciu.

10. KOMUNIKÁCIA: Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačom výberového konania bude prebiehať výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej aukčnej siene. Vyhlasovateľ nesmie zasahovať do priebehu e-dopytu a/alebo nesmie vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov, a to ani na požiadanie uchádzača.

11. AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY: Objednávka - návrh kúpnej zmluvy bude zaslaná uchádzačovi elektronicky z e-mailovej adresy vyhlasovateľa. Uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť automatickú notifikáciu o prijatí objednávky, a to do termínu 24 hodín po prijatí objednávky od vyhlasovateľa. E-mailová notifikácia o prijatí objednávky musí byť odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná, formou odpovede na e-mail („Re“). V prípade výpadku automatickej notifikácie je uchádzač povinný potvrdiť prijatie objednávky vygenerovaným náhradným e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná a to najneskôr do ďalšieho pracovného dňa.
Uchádzač po prijatí objednávky ju potvrdí oprávnenou osobou uchádzača tým spôsobom, že na vytlačenej objednávke ju okrem podpisu potvrdí aj pečiatkou a scan takto potvrdenej objednávky odošle na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná.
V prípade, že uchádzač požaduje zaslanie originálu podpísanej objednávky na vyžiadanie mu bude zaslaná.

12. PRÁVA VYHLASOVATEĽA: Vyhlasovateľ (ZSSK CARGO) si vyhradzuje právo:
a) zmeniť podmienky výberového konania alebo výberové konanie zrušiť;
b) odmietnuť všetky ponuky a ukončiť výberové konanie bez výberu ponuky, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
c) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk;
d) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach výberového konania, vylúčiť ponuku z výberového konania, z predloženej ponuky neplynulú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
e) vylúčiť z výberového konania ponuku/návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto podmienkach výberového konania;
f) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať uchádzača opätovne na rokovanie a/alebo na predloženie
aktualizovanej cenovej ponuky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
g) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača,
môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení výberového konania umiestnil
ako ďalší v poradí, víťazovi výberového konania nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
h) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní;
i) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve, v takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.

13. OSTATNÉ PODMIENKY:
Uchádzač súhlasí so všeobecnými nákupnými podmienkami ZSSK CARGO, ktoré tvoria prílohu tejto Pozvánky.
Ukončením dopytu sa ponuka predložená uchádzačom stáva neodvolateľnou
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Lojdlová Zuzana
telefón: +421 432 293 359
e-mail: lojdlova.zuzana@zscargo.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Zuzana Lojdlová
telefon: +421 432 293 359
email: lojdlova.zuzana@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Nadstavec dilatačný - ND na spaľ. motory HDV

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 20 sekúnd.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.