Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

VŠEOBECNÉ


Na základe realizácie predaja nepotrebných podvozkov HDV, ktorý sa uskutoční formou odpredaja ako opotrebovaného hnuteľného majetku v stave v akom stojí a leží, t.j. bez záruky za vady predávanej veci, si Vás dovoľujeme pozvať k účasti na predajnej e-aukcii, ktorá je zverejnená sa na adrese https://zscargo.proebiz.com a uskutoční sa dňa 15.02.2023 09:00.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa čl. Priebeh zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://zscargo.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 27.01.2023 10:02

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Šedivá Zita
telefón: +421 432 295 213
e-mail: sediva.zita@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

PREDMET


Predmetom "ERMMA (predaj)" je:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Podvozok č. 1 - holý s kyvným ramenom (pre HDV 751 a 742)

Pozn. 1:
Pri tejto položke bude zobrazená maximálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
KS1.00
002.Podvozok č. 2 - holý s kyvným ramenom (pre HDV 751 a 742)

Pozn. 1:
Pri tejto položke bude zobrazená maximálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
KS1.00


Predmetom možnej obchodnej transakcie je opotrebovaný hnuteľný majetok a to 2 ks podvozkov holých s kyvným ramenom z HDV 751 a 742, ktoré sa predávajú samostatne. Opotrebovaný hnuteľný majetok (podvozky HDV) sa predáva v stave v akom stojí a leží, t.j. bez záruky za vady predávanej veci.

Uchádzač nemusí predložiť svoju ponuku na celý predmet predaja.

Minimálna vyvolávacia peňažná suma za 1 ks podvozka je stanovená vo výške 5.000.- EUR bez DPH (slovom: päťtisíc EUR bez DPH).

Obhliadka podvozkov HDV je možná na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru a to:
 • Ing. Novák Peter, tel. kontakt: +421 903 207 679, pre miesto uloženia: Galanta;


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!


Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

NÁLEŽITOSTI PONUKY


1. Vyhlasovateľ požaduje predložiť:

1.1. Fotokópiu výpisu z obchodného registra/živnostenského registra nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk v tejto predajnej e-aukcii;

1.2. Vyplnený návrh zmluvy podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy, vrátane svojich identifikačných údajov, článku 8.1 a 8.2 zmluvy a podpisu štatutárneho zástupcu. Iné ustanovenia uchádzač nie je oprávnený meniť.

1.3. Poskytnutie údajov o kontaktných osobách uchádzača - (tlačivo v prílohe č. 1 tejto Výzvy na účasť) uchádzač vyplní údaje v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doplní identifikačné údaje uchádzača - obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), IBAN, BIC, kontaktné telefónne číslo, e-mail; citované vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné vložiť ako prílohu v elektronickej podobe do aukčnej siene uchádzača a to najneskôr do konca Vstupného kola. Ak nebude ponuka doložená uvedenými dokladmi, uchádzač môže byť vylúčený z z tejto predajnej e-aukcie pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov.

Úspešný uchádzač, t. j. uchádzač ktorý sa umiestni na prvom mieste a jeho sídlo podnikania je mimo územia SR, je povinný po ukončení predajnej e-aukcie na výzvu vyhlasovateľa do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia tejto výzvy predložiť ZSSK CARGO pred podpisom zmluvy originál, alebo notársky overenú kópiu Výpisu z obchodného registra príslušného súdu podľa sídla uchádzača alebo výpisu z iného registra nie staršieho ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponuky.
Úspešný uchádzač je povinný po ukončení predajnej e-aukcie na výzvu vyhlasovateľa do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia tejto výzvy predložiť ZSSK CARGO pred podpisom zmluvy originál, alebo notársky overenú kópiu záručnej listiny banky.


Vyhlasovateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, najneskôr však na otázky / žiadosti o vysvetlenie doručené 3 (tri) dni pred ukončením vstupného kola.


Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.5.2023.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Priloha c.1 Poskytnutie udajov o kontakt. osobach uchádzaca.doc

2. Príloha výzvy na účasť - Priloha c.2 Navrh kupnej zmluvy.pdf

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

KRITÉRIÁ


1. HODNOTENIE PONÚK:
 • Jediným kritériom hodnotenia je ponúknutá peňažná suma „za predmet možnej obchodnej transakcie“ bez DPH.
  Peňažnú sumu do e-aukčnej siene uvádzajte v EUR bez DPH, pričom je stanovená minimálna peňažná suma pre 1 podvozok a to vo výške 5.000.- EUR bez DPH.
  K ponúknutej peňažnej sume uchádzača bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

 • V prípade zhodnosti ponúknutých peňažných súm (vložené vo vstupnom kole a nebudú v aukčnom kole zmenené) bude ako prvý v poradí vyhodnotený uchádzač, ktorý navrhol peňažnú sumu ako prvý.
  Následne už zhodnosť peňažných súm nie je umožnená.
2. KONTAKTNÁ OSOBA:
 • Ing. Novák Peter, tel. kontakt: +421 903 207 679, miesto uloženia podvozkov: Galanta;

3. CENA A OSTATNÉ PODMIENKY:

Hnuteľný majetok, podvozky HDV, sa predáva v stave v akom stojí a leží, t.j. bez záruky za vady predávanej veci
 • Minimálna predajná suma za 1 podvozok HDV je stanovená vo výške 5.000.- EUR bez DPH.
  K uchádzačom ponúknutej sume bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

  Predmet možnej obchodnej transakcie sa predáva v stave v akom „stojí a leží“, bez záruky za vady predávanej veci ako časti obchodného majetku ZSSK CARGO.

 • Všetky náklady spojené s účasťou na „možnej obchodnej transakcii“ znáša uchádzač na vlastné náklady bez povinnosti ich úhrady zo strany ZSSK CARGO, bez ohľadu na výsledok možnej obchodnej transakcie.

 • Uchádzač zadaním (potvrdením) peňažnej sumy potvrdzuje, že je oboznámený so stavom majetku.

 • Uchádzač zadaním (potvrdením) peňažnej sumy potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí aj s ostatnými podmienkami obchodnej transakcie, uvedenými v Informácii o možnej obchodnej transakcii ZSSK CARGO.

 • Uchádzač zadaním (potvrdením) peňažnej sumy potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí so znením zmluvy na predaj podvozku HDV, ktorá je v Prílohe č.2 tejto Výzvy a nie je možné ju dodatočne upravovať.4.PRÁVA VYHLASOVATEĽA:
 • ZSSK CARGO titulom maximálnej ekonomickej efektívnosti môže:
  a) zmeniť podmienky tejto obchodnej transakcie alebo obchodnú transakciu zrušiť;
  b) odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť obchodnú transakciu bez výberu ponuky, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, rozdeliť obchodnú transakciu na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
  c) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk;
  d) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach, vylúčiť ponuku z tejto predajnej e-aukcie, z predloženej ponuky neplynulú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
  e) vylúčiť z tejto predajnej e-aukcie ponuku, ktorá bola predložená po lehote určenej v týchto podmienkach predajnej e-aukcie;
  f) aj po uskutočnení predajnej e-aukcie vyzvať uchádzača opätovne na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky; vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
  g) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, víťazovi tejto predajnej e-aukcie nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
  h) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto predajnej e-aukcii;
  i) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve. V takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.

 • Nakladanie s obchodným majetkom ZSSK CARGO schvaľujú v zmysle Stanov ZSSK CARGO orgány spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je akákoľvek komunikácia zo strany ZSSK CARGO, vrátane akejkoľvek písomnosti, ktorá je podkladom na uzavretie zmluvy, až do vyhotovenia a podpísania návrhu zmluvy oprávnenými osobami právne konať za ZSSK CARGO právne nezáväzná.
5. PRAVIDLÁ ON-LINE VÝBEROVÝCH KONANÍ PROE.BIZ
Pravidlá on-line výberových konaní si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX


Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

MIESTO DODANIA


Podvozok HDV bude odovzdaný kupujúcemu v mieste jeho uloženia a to:
 • - v mieste uloženia: Galanta;Peňažná suma, ktorú úspešný uchádzač uhradí za predmet odpredaja (podvozok HDV) nezahŕňa náklady a výdavky úspešného uchádzača, ktoré mu vzniknú po odovzdaní predmetného podvozku HDV v mieste uloženia. Uchádzač je povinný zabezpečiť si odvoz podvozku HDV na vlastné náklady a riziko po odovzdaní podvozku v mieste uloženia.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA (predaj)". Po prihlásení účastníka do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
25.01.2023 09:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 09.02.2023 09:00 do 15.02.2023 09:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
15.02.2023 09:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najvyššia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 15 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom hore). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou maximálnou cenou položky.

Minimálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať minimálne o 50.00 EUR.
(Minimálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zvýšenia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno zvyšovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zvýšenia jednotkovej ceny je vo vzťahu k maximálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú za 30 dní od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, doporučujeme vytlačenie vykonať hneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Šedivá Zita
telefón: +421 432 295 213
email: sediva.zita@zscargo.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Zita Šedivá
telefón: +421 432 295 213
email: sediva.zita@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Pre správnu funkciu je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Odpredaj podvozkov HDV

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA (predaj)"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.