Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa 05.11.2019 09:00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://zscargo.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 21.10.2019 09:00

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Marek Baláž
telefón: +421 220 292 778
e-mail: balaz.marek@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.PC + Monitor 22“ + myš + klávesnica

Bližšia špecifikácia položky:
Podrobná špecifikácia položky je uvedená v Prílohe.
ks230.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Rozdelenie predmetu zákazky sa nepripúšťa, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Uchádzač je povinný v prípade, že v predmete výberového konania sú uvedené informácie v rozpore s platnou právnou úpravou, normami alebo inými technickými údajmi, upozorniť vyhlasovateľa na takúto nezhodu. Po ukončení výberového konania a po podpise zmluvy už nie je možné sa odvolávať na takéto nezhody a navrhovať dodávky náhrad toho, čo ponúkol vo svojej ponuke.

Stručný opis predmetu zákazky
Všetok tovar musia byť nové technologicky vyspelé značkové produkty, testované a schválené kompetentnými slovenskými alebo zahraničnými autoritami. Zároveň musia byť prispôsobené na pracovné prostredie, technické normy a bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky. Plnenie predmetu Kúpnej zmluvy musí spĺňať minimálnu úroveň štandardov/špecifikácií uvedených v podrobnej špecifikácii predmetu zákazky, resp. mať vyššie/výhodnejšie hodnoty/parametre ako sú uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ nekladie podmienku dodávky od jedného výrobcu, avšak príslušenstvo musí byť vzájomne kompatibilné.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV


Všetky požadované dokumenty uvedené v bode 1 – Obsah ponuky tohto článku je potrebné vložiť ako prílohu v elektronickej podobe do Vašej dodávateľskej aukčnej siene a to najneskôr do konca kvalifikačného kola tj. 29.10.2019 09:00

Ak nebude ponuka doložená uvedenými dokladmi, uchádzač bude vylúčený z výberového konania pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov.

Úspešný uchádzač má povinnosť v tomto výberovom konaní doložiť originály elektronicky predložených dokumentov po ukončení e-aukcie v termíne určenom vyhlasovateľom.

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo výberovom konaní musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo výberovom konaní v zmysle bodu 1. Obsah ponuky tohto článku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží ich úradný preklad do slovenského jazyka. Výnimku tvoria doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom v Českej republike. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

1. Obsah ponuky:

1.1 Identifikačné údaje uchádzača - obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH uchádzača, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), IBAN, BIC, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača (tlačivo v prílohe č. 1 tejto výzvy na účasť)

1.2 Scan Výpisu z obchodného registra príslušného okresného súdu podľa sídla uchádzača alebo výpisom z iného registra nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Úspešný uchádzač, t.j. uchádzač ktorý sa umiestni na prvom mieste bude povinný predložiť originál, alebo notársky overenú kópiu predloženého dokladu.

1.3 Potvrdenie o plnení zmluvy - vyhlasovateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: ,,Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva“ za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov od vyhlásenia tohto výberového konania v minimálnom objeme 100 000,- EUR bez DPH, slovom: stotisíc EUR bez DPH (za všetky roky spolu) doplnený potvrdeniami o uspokojivom plnení zmlúv s uvedením:
- názvu alebo obchodného mena uchádzača,
- názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera uchádzača, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania,
- predmetu zmluvy na dodanie tovaru – uviesť podrobne, čo bolo predmetom plnenia,
- platnosti zmluvy (od – do, deň, mesiac, rok),
- skutočnej lehoty dodania tovaru (kedy bol dodaný),
- skutočne uhradenej ceny za tovar dodaný v lehote uvedenej o riadok vyššie na základe predmetnej zmluvy v EUR bez DPH,
- zhodnotenie dodania tovaru zmluvným partnerom podľa obchodných podmienok (potvrdenie o uspokojivom plnení zmluvy):
- kontaktnej (referenčnej) osoby zmluvného partnera uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, telefonický kontakt), u ktorej je možné overiť uvedené údaje.
- pečiatku, dátum a podpis za uchádzača,
- pečiatku, dátum a podpis zmluvného partnera uchádzača.


Potvrdenie o plnení zmlúv môže predložiť uchádzač podľa vzoru formulára „Potvrdenie o plnení zmluvy“, (tlačivo v prílohe č. 2 tejto výzvy na účasť). Uchádzač musí predložiť každé potvrdenie o plnení zmluvných zákaziek jednotlivo, za každú zmluvu na samostatnom doklade.

V prípade ak odberateľom bol vyhlasovateľ, t.j. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. postačuje predložiť tlačivo „Potvrdenie o plnení zmluvy“ vyplnené a podpísané zo strany uchádzača, nepožaduje sa aby takýto dôkaz o plnení bol podpísaný vyhlasovateľom.

1.4 Návrh kúpnej zmluvy č. 2019/1-O8/38405 so znením obchodných podmienok podľa prílohy č. 3 tejto výzvy na účasť. Uchádzač predloží návrh zmluvy bez jej príloh v jednom vyhotovení s doplnenými identifikačnými údajmi a pečiatky, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Iné ustanovenia nie je oprávnený meniť.

1.5 Poskytnutie údajov o kontaktných osobách uchádzača (tlačivo v prílohe č. 4 Výzvy na účasť) v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač predloží dokument s vyplnenými údajmi, pečiatkou a podpisom uchádzača alebo osoby oprávnenej/osôb oprávnených konať v mene uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo splnomocnenej osoby.

1.6 Čestné vyhlásenie - (tlačivo v prílohe č. 5 tejto výzvy na účasť), že súhlasí s podmienkami výberového konania – obchodnej verejnej súťaže určenými vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.

1.7 Opis technických parametrov (podrobná špecifikácia predmetu zákazky) v samostatnom dokumente, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy, kde uchádzač doplní údaje v stĺpci s názvom „Návrh uchádzača“, z ktorého bude jednoznačne vyplývať splnenie požadovaných technických parametrov vyhlasovateľom.

V prípade, ak uchádzač predloží ekvivalent, je povinný vyhlasovateľa na túto skutočnosť upozorniť, uviesť, pri ktorej položke predkladá ekvivalent a zároveň uviesť katalógové listy, resp. oficiálne technické listy ponúkaných zariadení, alebo potvrdenie od výrobcu o technických parametroch ponúkaných zariadení.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY


Uchádzač vloží do e-aukčnej siene vyplnený dokument obchodných podmienok predmetu zákazky - návrh kúpnej zmluvy č. 2019/1-O8/38405 podľa prílohy č. 3 tejto výzvy na účasť, bez jej príloh s doplnenými identifikačnými údajmi a pečiatky, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Iné ustanovenia uchádzač nie je oprávnený meniť.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného
sektora.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

KRITÉRIA


Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky.
Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v peňažnej mene EUR bez DPH, zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta a musí byť vyššia ako 0 (nula) EUR.
Cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením ponuky a plnením zákazky (vrátane balenia a dopravy do miesta plnenia predmetu zákazky) bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok výberového konania.
Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA


1. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
1.1 Miesta plnenia predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 7 tejto výzvy na účasť.
1.2 Termín plnenia predmetu zákazky je jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

2. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
2.1 Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy 2019/1-O8/38405 medzi vyhlasovateľom a úspešným uchádzačom.

2.2 Vyhlasovateľ požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy predložiť Cenník – zoznam tovaru po položkách s uvedením jednotkových cien, ktorý bude tvoriť prílohu č. 3 Kúpnej zmluvy.

2.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť vyhlasovateľovi potrebnú na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní, ak bol zo strany vyhlasovateľa písomne vyzvaný k podpisu zmluvy. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu, vyhlasovateľ si uplatňuje právo vyzvať v poradí druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, že by nebolo možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil na druhom mieste ZSSK CARGO si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačmi na ďalších miestach podľa poradia z vyhodnotenia ponúk.

3. Požiadavky na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky:
3.1 Balenie tovaru: Tovar bude zabalený v obale, ktorý bude dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Na obale bude vyznačené presné označenie, a špecifikácia tovaru, druh, hmotnosť, rozmer, množstvo v mernej jednotke a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru v ZSSK CARGO).

3.2 Súčasťou predmetu plnenia je: dodací list spolu s príslušnou Dokumentáciou. Dodací list bude obsahovať najmä, avšak nielen pomenovanie tovaru, vrátane typového označenia výrobku, rozmer, množstvo v mernejjednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru v ZSSK CARGO), pečiatku preberajúceho skladu a podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar za ZSSK CARGO, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo objednávky.

4. Komunikácia:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačom výberového konania bude prebiehať výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej aukčnej siene.
Vyhlasovateľ nesmie zasahovať do priebehu e-aukcie a/alebo nesmie vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov, a to ani na požiadanie uchádzača.

5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk/návrhov:
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk/návrhov predložených v elektronickom výberovom konaní bude uchádzačom odoslané písomnou formou.

6. Lehota viazanosti ponúk/návrhov:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2019.

7. Ostatné podmienky:
Ukončením súťažného kola sa ponuka predložená uchádzačom stáva neodvolateľnou.
Ponuky uchádzačov môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou, vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

Z VÝBEROVÉHO KONANIA BUDÚ VYLÚČENÉ


Ponuky uchádzačov ak nebudú doložené dokladmi uvedenými podľa článku Podmienky
účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PRÁVA VYHLASOVATEĽA


Vyhlasovateľ (ZSSK CARGO) si vyhradzuje právo:
a) zmeniť podmienky súťaže/výberového konania alebo súťaž/výberové konanie zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka;
b) odmietnuť všetky predložené ponuky/súťažné návrhy (podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť výberové konanie bez výberu ponuky/súťažného návrhu, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
c) predlžiť lehotu na predkladanie ponúk/súťažných návrhov
d) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach výberového konania, vylúčiť ponuku z výberového konania, z predloženej ponuky neplynulú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
e) vylúčiť zo súťaže /výberového konania ponuku/návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto podmienkach výberového konania;
f) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať uchádzača opätovne na rokovanie a/alebo na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky; vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
g) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení súťaže/výberového konania umiestnil ako ďalší v poradí; víťazovi výberového konania nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
h) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní.
i) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve. V takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Kvalifikačné kolo - vkladanie dokladov ( podmienok účasti )
21.10.2019 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky. V tomto kole môže uchádzač vkladať a ľubovoľne meniť požadované doklady a dokumenty.

Kontrola dokladov ( podmienok účasti )
Od 29.10.2019 09:00 do 31.10.2019 09:00 prebehne Kontrola dokladov ( podmienok účasti ), ktoré slúži na formálnu kontrolu dokladov a dokumentov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje vložené doklady a dokumenty meniť.
Uchádzači budú elektronicky informovaní o postupe do ďalšieho kola a to najneskôr do začatia kola Vkladanie cenovej ponuky.

Vkladanie cenovej ponuky
31.10.2019 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk a to iba uchádzačovi, ktorý splnil článok Podmienky účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky a postúpil do ďalšieho kola, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky ľubovoľne meniť.

Kontrola cenovej ponuky
Od 04.11.2019 09:00 do 05.11.2019 09:00 prebehne Kontrola cenovej ponuky, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Kontrolného kola ponúk uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
05.11.2019 09:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 10 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.10 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Prípadné technické problémy na strane uchádzača nebudú vyhlasovateľom považované za dôvod na pridanie ďalšieho súťažného kola ani zrušenia aukcie. Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom zabezpečiť si náhradné pripojenie.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Marek Baláž
telefón: +421 220 292 778
e-mail: balaz.marek@zscargo.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Marek Baláž
telefón: +421 220 292 778
e-mail: balaz.marek@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 sekúnd.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Uchádzači v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.