Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní (ID 11579), ktoré sa uskutoční formou "ERMMA" dňa 22.02.2023 09:00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://zscargo.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 16.01.2023 09:02

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Lubica Calíková
telefón: +421 432 293 036
e-mail: calikova.lubica@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:
P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Klátik brzdový LL typ IB116* 250 mm

Bližšia špecifikácia položky:
rozmer: 250x80x60mm, hmotnosť: 2,2 kg
výkres: C 166081/181
dokument kontroly: 3.1

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks46800.00
002.Klátik brzdový LL typ IB116* 320 mm

Bližšia špecifikácia položky:
rozmer: 320x80x60mm, hmotnosť: 3 kg
výkres: C 163118/181
dokument kontroly: 3.1

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks36700.00
003.Klátik brzdový C810 typ S 517

Bližšia špecifikácia položky:
rozmer 250x80x60 mm, hmotnosť 3,6 kg
č.výkresu 24.014.00
dokument kontroly: 3.1

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks2400.00
004.Klátik brzdový C810 typ S 514

Bližšia špecifikácia položky:
rozmer 320x80x60 mm, hmotnosť 4,2 kg
č.výkresu 24.004.00
dokument kontroly: 3.1

Pozn. 1:
Pri tejto položke Vám bude zobrazená minimálna cena len v prípade, ak k tejto položke vložíte svoju cenovú ponuku.
ks2560.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Predmetom zákazky je dodanie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne.
Kompozitné brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá musia vzhľadom na bezpečnosť prevádzky spĺňať náročné technické požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.
Kompozitné brzdové klátiky, ktoré sú predmetom zákazky sú pripustené do bežnej medzinárodnej prevádzky na základe rozhodnutia Európskej železničnej agentúry (ERA), vyhlášky UIC 541-4 a spĺňajú jej požiadavky na základe schválených typov. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prevádzkuje nákladné vozne, ktoré sú technicky uspôsobené na osadenie a používanie schválených typov klátikov.

Vyhlasovateľ požaduje dodať len originálne náhradné diely a neumožňuje predloženie ekvivalentných výrobkov z technických dôvodov. Uvedené tovary sa používajú pri opravách a prevádzkových ošetreniach v zmysle schválených technických postupov, technologických predpisov a požiadaviek.

Vyhlasovateľ bol nútený sa odvolať na konkrétneho výrobcu, výkres, typ alebo výrobok, pretože si to vyžaduje predmet zákazky a predmet zákazky nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať inak. Vyhlasovateľ nie je vlastníkom uvádzaných výkresov pri jednotlivých položkách predmetu zákazky a preto ich nemôže poskytnúť tretím osobám. Uchádzač je povinný si zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady príslušnú technickú dokumentáciu (vrátane príslušných technických výkresov), ako aj právo na použitie tejto dokumentácie pre výrobu a/alebo dodávku predmetu zákazky.

Rozdelenie predmetu zákazky sa pripúšťa, uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Množstvo uvedené v tabuľke vyššie v stĺpci "Množstvo" je predpokladané, nie je záväzné a vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu množstva.

Uchádzač je povinný v prípade, že v predmete výberového konania sú uvedené informácie v rozpore s platnou právnou úpravou, normami alebo inými technickými údajmi, upozorniť vyhlasovateľa na takúto nezhodu. Po ukončení výberového konania a po podpise zmluvy už nie je možné sa odvolávať na takéto nezhody a navrhovať dodávky náhrad toho, čo ponúkol vo svojej ponuke.

V prípade Vašej neúčasti v tomto výberovom konaní si Vás dovoľujeme požiadať aj o krátke zdôvodnenie Vašej neúčasti. Vaše vyjadrenie bude pre nás prínosom v rámci príprav ďalších výberových konaní na dodanie vyššie uvedeného predmetu zákazky.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV


Všetky požadované dokumenty uvedené v bode 1 – Obsah ponuky tohto článku je potrebné vložiť ako prílohu v elektronickej podobe do Vašej dodávateľskej aukčnej siene a to najneskôr do konca kvalifikačného kola tj. 15.02.2023 09:00

Ak nebude ponuka doložená uvedenými dokladmi, uchádzač bude vylúčený z výberového konania pre nesplnenie kvalifikačných predpokladov.

Úspešný uchádzač má povinnosť v tomto výberovom konaní doložiť originály elektronicky predložených dokumentov po ukončení e-aukcie v termíne určenom vyhlasovateľom.

Vyhlasovateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, najneskôr
však na otázky / žiadosti o vysvetlenie doručené 2 (dva) dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo výberovom konaní musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo výberovom konaní v zmysle bodu 1. Obsah ponuky tohto článku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží ich úradný preklad do slovenského jazyka. Výnimku tvoria doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom v Českej republike. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

1. Obsah ponuky:
1.1 Poskytnutie údajov o kontaktných osobách uchádzača a čestné vyhlásenie - (tlačivo v prílohe č. 1 tejto výzvy na účasť) uchádzač vyplní údaje v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doplní identifikačné údaje uchádzača - obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), IBAN, BIC, kontaktné telefónne číslo, e-mail, a že súhlasí s podmienkami výberového konania – obchodnej verejnej súťaže určenými vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.

1.2 Potvrdenie o plnení zmluvy - vyhlasovateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: ,,Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne“ za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia tohto výberového konania v minimálnom objeme 300 000 EUR bez DPH, slovom: tristo tisíc EUR bez DPH (za všetky roky spolu) doplnený potvrdeniami o
uspokojivom plnení zmlúv s uvedením:
- názvu alebo obchodného mena uchádzača,
- názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera uchádzača, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania,
- predmetu zmluvy na dodanie tovaru – uviesť podrobne, čo bolo predmetom plnenia,
- platnosti zmluvy (od – do, deň, mesiac, rok),
- skutočnej lehoty dodania tovaru (kedy bol dodaný),
- skutočne uhradenej ceny za tovar dodaný v lehote uvedenej o riadok vyššie na základe predmetnej zmluvy v EUR bez DPH,
- zhodnotenie dodania tovaru zmluvným partnerom podľa obchodných podmienok (potvrdenie o uspokojivom plnení zmluvy):
- kontaktnej (referenčnej) osoby zmluvného partnera uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, telefonický kontakt), u ktorej je možné overiť uvedené údaje.
- pečiatku, dátum a podpis za uchádzača,
- pečiatku, dátum a podpis zmluvného partnera uchádzača.

Potvrdenie o plnení zmlúv môže predložiť uchádzač podľa vzoru formulára „Potvrdenie o plnení zmluvy“, (tlačivo v prílohe č. 2 tejto výzvy na účasť). Uchádzač musí predložiť každé potvrdenie o plnení zmluvných zákaziek jednotlivo, za každú zmluvu na samostatnom doklade.

V prípade ak odberateľom bol vyhlasovateľ, t.j. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. postačuje predložiť tlačivo „Potvrdenie o plnení zmluvy“ vyplnené a podpísané zo strany uchádzača, nepožaduje sa aby takýto dôkaz o plnení bol podpísaný vyhlasovateľom.

1.3 Bezpečnostný informačný list/Produktový list / Katalógový list pre trecie materiály samostatne pre každý typ kompozitného brzdového klátika t.j. samostatne C810, LL IB116, na ktorý predloží ponuku. Bezpečnostný informačný list musí byť vyhotovený v slovenskom (prípadne českom)jazyku.

1.4 Kópia potvrdenia o udelení odbornej spôsobilosti vydané ZSSK CARGO v zmysle smernice pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre železničné koľajové vozidlá ZSSK CARGO a ich častí. V prípade, že uchádzač nemá udelenú odbornú spôsobilosť a bude úspešný, je povinný požiadať o vykonanie previerky odbornej spôsobilosti (viď. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa - bod č. 3.2 Potvrdenie odbornej spôsobilosti).
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY


Obchodné podmienky predmetu zákazky sú primerane definované v dokumente Všeobecné nákupné podmienky ZSSK CARGO, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy na účasť vo výberovom konaní.

Poskytovanie predmetu zákazky sa požaduje:
- po dobu 24 mesiacov na základe priebežne predkladaných objednávok

Platobné podmienky:
Úhrada faktúry bude realizovaná po dodaní predmetu plnenia z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní odo dňa jej riadneho vystavenia. Uchádzač môže navrhnúť dlhšiu lehotu splatnosti. Vyhlasovateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na dodávku predmetu plnenia.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu/objednávku s uchádzačom, ak z výpisu príslušného registra dostupného na jeho webovej stránke zistí pri overovaní si údajov, že uchádzač nemá oprávnenie dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu/objednávku s uchádzačom, ak sa preukáže, že má nevyrovnané povinné platby voči štátu, zdravotným poisťovniam a ďalším orgánom, ktoré zabezpečujú politiku štátu v daných oblastiach.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

KRITÉRIA


Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za poskytnutie najnižšej jednotkovej ceny za predmet zákazky, tým nie je dotknuté právo vyhlasovateľa podľa písm. g) časti "Práva vyhlasovateľa".

Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v peňažnej mene EUR bez DPH, zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta a musí byť vyššia ako 0 (nula) EUR.

Cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením ponuky a plnením zákazky (vrátane balenia, dopravy do miesta plnenia predmetu zákazky, cla, prebierky, vyloženia a odovzdania tovaru spolu so sprievodnou dokumentáciou v mieste dodania tovaru) bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok výberového konania.

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

ĎALŠIE PODMIENKY VYHLASOVATEĽA


1. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Miesto plnenia:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.,
Odd. skladovania a distribúcie tovarov:
Sklad 1130 ONV Bratislava východ, Dopravná 2, 831 06 Bratislava
(48° 11' 53.9" N, 17° 10' 04.0" E).
Sklad 1340 OV Žilina, Kysucká cesta 41 , 010 01 Žilina
( 49° 13' 53.6" N, 18° 43' 43.4" E).

Lehota plnenia:
Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 70 dní od obdržania objednávky.

2. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
2.1 Výsledkom výberového konania budú priebežne predkladané objednávky medzi vyhlasovateľom a úspešným uchádzačom po dobu 24 mesiacov.

Objednávka - návrh kúpnej zmluvy bude zaslaná uchádzačovi elektronicky z e-mailovej adresy vyhlasovateľa. Uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť automatickú notifikáciu o prijatí objednávky, a to do termínu 24 hodín po prijatí. E-mailová notifikácia o prijatí objednávky musí byť odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka
odoslaná formou odpovede na e-mail („Re“).V prípade výpadku automatickej notifikácie je uchádzač povinný potvrdiť prijatie objednávky vygenerovaným náhradným e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná a to najneskôr do ďalšieho pracovného dňa. Uchádzač po prijatí objednávky ju potvrdí oprávnenou osobou uchádzača tým spôsobom, že na vytlačenej objednávke ju okrem podpisu potvrdí aj pečiatkou a scan takto potvrdenej objednávky odošle na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná.

2.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť vyhlasovateľovi potrebnú na vystavenie /potvrdenie objednávky na predmet zákazky do 15 kalendárnych dní. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne poskytnúť súčinnosť na vystavenie / potvrdenie objednávky na predmet zákazky do vyššie uvedeného termínu, vyhlasovateľ si uplatňuje právo vyzvať v poradí druhého uchádzača k potvrdeniu objednávky. V prípade, že by nebolo možné uzavrieť zmluvu (potvrdiť objednávku) s uchádzačom, ktorý skončil na druhom mieste ZSSK CARGO si vyhradzuje právo podpísať zmluvu (vystaviť objednávku) s uchádzačmi na ďalších miestach podľa poradia z vyhodnotenia ponúk.

2.3. Úspešný uchádzač, t. j. uchádzač ktorý sa umiestni na prvom mieste a jeho sídlo podnikania je mimo územia SR, je povinný po ukončení e- aukcie na výzvu vyhlasovateľa do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia tejto výzvy predložiť ZSSK CARGO pred originál, alebo notársky overenú kópiu Výpisu z obchodného registra príslušného súdu podľa sídla uchádzača alebo výpisu z iného registra nie staršieho ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponuky, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

3. Požiadavky na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky:
3.1 Realizácia objednávok:
Lehota poskytovania predmetu zákazky sa požaduje:
- po dobu 24 mesiacov na základe priebežne predkladaných objednávok a v súlade s podmienkami v zmysle prílohy výzvy na účasť č. 3 – Všeobecné nákupné podmienky ZSSK CARGO.

3.2 Balenie tovaru:
Tovar bude zabalený v obale, ktorý ho bude dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi, odcudzením. Na obale bude vyznačené presné označenie a špecifikácia tovaru, druh, rozmer, hmotnosť, množstvo v mernej jednotke tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru v ZSSK CARGO).

3.3 Súčasťou predmetu plnenia je:
3.3 Súčasťou predmetu plnenia je:
Súčasťou predmetu plnenia je dodací list spolu s príslušnou dokumentáciou (dokument kontroly - bližšie uvedené pri položke v Objednávke).

Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné používanie Tovaru vyhotovených v písomnej forme zahŕňajúci, ak nie je v Objednávke ustanovené inak najmä, avšak nie výlučne, návod na použite (obsluhu) v slovenskom alebo českom jazyku vrátane bezpečnostných predpisov, návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty výrobkov, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlásenie o zhode podľa
legislatívy EÚ, záručný list, dokumenty kontroly v zmysle normy STN EN 10 204 pre ten tovar uvedený v Objednávke, pri ktorom sa to pri jednotlivých položkách tovaru vyžaduje, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k tovaru vzťahuje.“

Technická dokumentácia:
Predávajúci je povinný si zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/ certifikáty/ licencie a iné doklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (napr. zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadnu a včasnú dodávku tovaru.

Dokument kontroly:
Inšpekčný certifikát - druh „3.1“ - Dokument kontroly, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v zhode s požiadavkami Objednávky, a v ktorom uvádza výsledky skúšok (Špecifická kontrola). Dokument potvrdzuje oprávnený zástupca kontroly nezávislý od výrobného útvaru výrobcu.

3.4 Odborná spôsobilosť:
ZSSK CARGO požaduje, aby dodávateľ /Predávajúci tovaru bol držiteľom platného potvrdenia odbornej spôsobilosti vydaného ZSSK CARGO v súlade so smernicou pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí, resp. iného dokumentu podľa tejto smernice, ktorým preukáže odbornú spôsobilosť dodávateľa/Predávajúceho.
Ak uchádzač bude úspešný v prípade, niektorej z položiek predmetu zákazky má povinnosť v tomto výberovom konaní predložiť kópiu potvrdenia o odbornej spôsobilosti vydaného ZSSK CARGO v zmysle Smernice pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí „3_U40_Smernica-15_2017_v1.1“ (ďalej aj "Smernica"), resp. kópiu iného dokumentu podľa tejto Smernice, ktorým preukáže vyššie uvedené a to v termíne určenom vyhlasovateľom.

V prípade, ak uchádzač nie je držiteľom požadovaného dokladu/dokladov a bude úspešný, pri niektorej z položiek predmetu zákazky je povinný po ukončení e-aukcie na výzvu vyhlasovateľa do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia tejto výzvy elektronickou poštou alebo poštou predložiť ZSSK CARGO v súlade so Smernicou:
- žiadosť o vykonanie previerky odbornej spôsobilosti; a/alebo,
- na schválenie technicko-dodacie preberacie podmienky (TDPP); a/alebo,
- dokument uvedený v tejto výzve na základe Smernice pre previerky odbornej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb pre ŽKV ZSSK CARGO a ich častí „3_U40_Smernica-15_2017_v1.1.

Informácie ohľadom potvrdenia o odbornej spôsobilosti uchádzač získa na adrese:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Úsek služieb ŽKV, Ing. Peter Novák
Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Tel.: 00421 2 2029 5930, mobil.: 00421 903 207 679, e-mail: novak.peter@zscargo.sk
alebo na adrese:
http://www.zscargo.sk/sluzby/udrzba-a-oprava-zeleznicnych-kolajovych-vozidiel/odborna-sposobilost-dodavatelov

Technicko-dodacie a preberacie podmienky (TDPP) - je súbor schválených požiadaviek na tovar s uvedením technických požiadaviek na skúšobné časti (prvky) s udaním povolených odchýlok, rozsahu a kvality dokumentov sprievodnej dokumentácie, označenia a identifikácie, spôsobu odovzdávania, preberania, dodávania a balenia tovaru. Ustanovenia TDPP sú súčasťou požiadavky na opravu, resp. nákup tovaru.

4. Komunikácia:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačom výberového konania bude prebiehať výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej aukčnej siene.
Vyhlasovateľ nesmie zasahovať do priebehu e-aukcie a/alebo nesmie vykonávať zmeny v zadaných hodnotách/ponukách uchádzačov, a to ani na požiadanie uchádzača.

5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk/návrhov:
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk/návrhov predložených v elektronickom výberovom konaní bude uchádzačom odoslané prostredníctvom aukčnej siene .

6. Lehota viazanosti ponúk/návrhov:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.06.2023.

7. Ostatné podmienky:
Ukončením súťažného kola sa ponuka predložená uchádzačom stáva neodvolateľnou.
Ponuky uchádzačov môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou, vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa.
Mimoriadne nízkou ponukou sa na účely tohto výberového konania rozumie:

i) ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia o viac ako 25 % nižšiu, ako porovnávacia cena vychádzajúca z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa súťaže (uplatní sa v prípade, ak je predložená len jedna ponuka spĺňajúca požiadavky vyhlasovateľa);

ii) ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia o viac ako 10 % nižšiu, ako druhá ponuka v poradí (uplatní sa v prípade, ak sú predložené dve ponuky spĺňajúce požiadavky vyhlasovateľa);

iii) ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia o viac ako 15 % nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a o 10 % nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia (uplatní sa ak sú predložené tri a viac ponúk spĺňajúcich požiadavky vyhlasovateľa).

V prípade mimoriadne nízkej ponuky je vyhlasovateľ oprávnený požiadať uchádzača o vysvetlenie, resp. cenový rozbor jeho ponuky, pričom ak uchádzač vysvetlenie nepredloží v lehote určenej vo výzve vyhlasovateľa, nebude sa na takúto ponuku prihliadať; ani včasným predložením vysvetlenia však nie je dotknuté právo vyhlasovateľa uvedené v písm. g) časti "Práva vyhlasovateľa".
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

Z VÝBEROVÉHO KONANIA BUDÚ VYLÚČENÉ


Ponuky uchádzačov ak nebudú doložené dokladmi uvedenými podľa článku Podmienky
účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PRÁVA VYHLASOVATEĽA


Vyhlasovateľ (ZSSK CARGO) si vyhradzuje právo:
a)kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže/výberového konania aj bez uvedenia dôvodu, pričom v takom prípade vyhlasovateľ oznámi zmenu výberového konania spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže;
b)súťaž/výberové konanie kedykoľvek zrušiť, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť odôvodňovať svoje rozhodnutia;
c) odmietnuť všetky predložené ponuky/súťažné návrhy a ukončiť výberové konanie bez výberu ponuky/súťažného návrhu, vybrať ponuku, ktorá mu najlepšie vyhovuje, neakceptovať ponuku v plnom rozsahu, vybrať technické riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje jeho podmienkam, rozdeliť zákazku na čiastkové plnenia, pričom vyhlasovateľ nemá povinnosť oznamovať alebo odôvodňovať svoje rozhodnutia;
d) predlžiť lehotu na predkladanie ponúk/súťažných návrhov;
e) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, uvedených v týchto podmienkach výberového konania, vylúčiť ponuku z výberového konania, z predloženej ponuky neplynulú pre vyhlasovateľa žiadne záväzky a povinnosti voči uchádzačovi;
f) vylúčiť zo súťaže /výberového konania ponuku/návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto podmienkach výberového konania;
g) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z výberového konania/súťaže, resp. neprijať mimoriadne nízku ponuku (viď bod 7. v časti "Ďalšie podmienky vyhlasovateľa");
h) aj po uskutočnení elektronickej aukcie vyzvať uchádzača opätovne na rokovanie a/alebo na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky; vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi;
i) v prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení súťaže/výberového konania umiestnil ako ďalší v poradí; víťazovi výberového konania nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvného vzťahu;
j) vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní.
k) vyhlasovateľ má právo na dodatočné zmeny v požiadavkách, uvádzaných vo výzve. V takom prípade dodá uchádzačom všetky potrebné doplňujúce podklady a informácie.
l) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z výberového konania záujemcu, ktorý si v rámci predchádzajúcich alebo existujúcich zmluvných vzťahov s vyhlasovateľom neplnil svoje záväzky riadne a včas, alebo ktorý má voči vyhlasovateľovi peňažné záväzky po lehote splatnost.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Kvalifikačné kolo - vkladanie dokladov ( podmienok účasti )
16.01.2023 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie dokladov a dokumentov uvedených v článku Podmienky účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky. V tomto kole môže uchádzač vkladať a ľubovoľne meniť požadované doklady a dokumenty.

Kontrola dokladov ( podmienok účasti )
Od 15.02.2023 09:00 do 17.02.2023 09:00 prebehne Kontrola dokladov ( podmienok účasti ), ktoré slúži na formálnu kontrolu dokladov a dokumentov zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje vložené doklady a dokumenty meniť.
Uchádzači budú elektronicky informovaní o postupe do ďalšieho kola a to najneskôr do začatia kola Vkladanie cenovej ponuky.

Vkladanie cenovej ponuky
17.02.2023 09:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk a to iba uchádzačovi, ktorý splnil článok Podmienky účasti uchádzačov bod 1. Obsah ponuky a postúpil do ďalšieho kola, pričom každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu uchádzači svoje ponuky ľubovoľne meniť.

Kontrola cenovej ponuky
Od 20.02.2023 09:00 do 22.02.2023 09:00 prebehne Kontrola cenovej ponuky, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Kontrolného kola ponúk uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
22.02.2023 09:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.10 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení e-aukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Prípadné technické problémy na strane uchádzača nebudú vyhlasovateľom považované za dôvod na pridanie ďalšieho súťažného kola ani zrušenia aukcie. Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom zabezpečiť si náhradné pripojenie.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Lubica Calíková
telefón: +421 432 293 036
e-mail: calikova.lubica@zscargo.sk


Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava
Slovensko

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie administrátor:
Lubica Calíková
telefón: +421 432 293 036
e-mail: calikova.lubica@zscargo.sk
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 sekúnd.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Uchádzači v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.